9/2017 to 11/2017-Muno Ishizuka Lukas Olson - yumiko